yoshida說笑話:

2002-05-13

【愛情小說】
> > > > > >
> > > > > > 德國愛情小說︰
> > > > > > 兩個人在第一章就看對眼
> > > > > > 但要到最後一章才能比翼雙飛
> > > > > >
> > > > > > 法國愛情小說:
> > > > > > 兩人在第一章就雙宿雙飛
> > > > > > 但從此至最後一章都在想辦法離開對方
> > > > > >
> > > > > > 俄國愛情小說:
> > > > > > 專寫兩個既不愛對方
> > > > > > 也沒有得到對方的長達一千五百頁的悲慘故事
> > > > > >
> > > > > > 中國愛情小說:
> > > > > > 兩個人在第一章就看對眼
> > > > > > 從此以後男主角在每一章中都又和別人看對眼
> > > > > > 最後所有被他看對眼的人都成為他的老婆

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!